Kaizen
Loading...

Polityka Prywatności

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy elefanto.pl, dostępny pod adresem internetowym elefanto.pl, prowadzony jest przez Ireneusza Dołoto, Adriana Kowalczuk i Macieja Śliwowskiego wspólników spółki cywilnej Kaizen s. c., z siedzibą w Łubinie Kościelnym 70, 17-100 Bielsk Podlaski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 543 216 97 60, REGON 200342941

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - Ireneusz Dołoto, Adrian Kowalczuk i Maciej Śliwowski wspólnicy spółki cywilnej Kaizen s. c., (adres prowadzenia działalności:  Łubin Kościeln 70, 17-100 Bielsk Podlaski wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 543 216 97 60, REGON 200342941.

3. Usługodawca - Ireneusz Dołoto, Adrian Kowalczuk i Maciej Śliwowski wspólnicy spółki cywilnej Kaizen s. c., (adres prowadzenia działalności:  Łubin Kościeln 70, 17-100 Bielsk Podlaski wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 543 216 97 60, REGON 200342941.

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym elefanto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

16. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia poza sobotą i dniem ustawowo wolnym od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Oddział Bielsk Podlaski, Al. J. Piłsudskiego 20 , 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Białystok, ul. Owocowa 17, 15-690 Białystok

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@elefanto.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 511 183 187

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  Kaizen s.c., Łubin Kościelny 70, 17-100 Bielsk Podlaski, Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku 31 1020 1332 0000 1502 0861 3574 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze.

§ 4

Wymagania techniczne oraz świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:

a. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,

b.  umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

1.  Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji przez Klienta i jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka) i jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

2. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@elefanto.pl

b. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Informacje te ułatwią i przyśpieszą rozpatrzenie reklamacji Usługodawcy.

c. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę, a odpowiedź jest przesyłana na adres elektroniczny wskazany przez Klienta.